Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

T.C

ÇANKAYA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

 KARAR NO : 222                                                                                                                         05 MART 2015

- K A R A R –

S.S. Beytepe Akçalı Konut Yapı Kooperatifi mülkiyetinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonunun 09.02.2015 gün ve 108 sayılı raporuna ilişkin, Belediye Meclisimizin 03.03.2015 gün ve 194 sayılı Ara Kararı, Belediye Meclisimizin 05.03.2015 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2015 gün ve 3678 Sayılı Akçalı Konut Yapı Kooperatifi mülkiyetinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 5216 sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını öngören yazıları.

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 04.02.2015 gün ve 135 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“Müdürlüğümüz evrağına 27.10.2014 tarih ve 37182 sayı ile kayıtlı dilekçe ile,S.S.Akçalı Konut Arsa Konut Yapı Kooperatifi mülkiyetinde kalan alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif edilmektedir (Ek:1).

Yapılan incelemede;

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi tarafından sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu yaklaşık 188 hektar büyüklüğünde alan için;

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1650 sayılı kararı ile “Çankaya İlçesi, Beytepe Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” teklifinin onaylandığı (Ek:2,3),

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin onaylandığı (Ek:4,5),

Söz konusu alanların Belediyemiz Meclisinin 08.12.2004 tarih ve 404 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kaldığı,

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu ada/parsellerin çoğunluğunun Akçalı Kooperatifi mülkiyetinde, bazılarının ise Büyükşehir belediyesi ve Maliye hazinesi mülkiyetlerinde kaldığı, şahıs ve diğer kooperatiflerle hisseli parsellerinde bulunduğu (Ek:6,7,8),

Daha önceden, A.B.B.Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararı ile Akçalı Konut Yapı Kooperatifine ait içinde kamu mülkü de bulunan 201,5 ha büyüklüğünde alanın, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 14 ayrı bölge halinde “Özel Proje Bölgesi (ÖPB)” olarak onaylandığı (Ek:9,10), Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2468 sayılı kararı ile ise 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınır teklifinin onaylanmış olduğu (Ek:11), buna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin A.B.B.Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 637 sayılı kararı ile onaylandığı (Ek:12),

1/25.000 ölçekli Özel Proje Bölgesi (ÖPB) Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli KDGPA sınırının mahkeme kararları ile iptal edildiği (Ek:13,14) ancak Danıştay mahkemesi

KARAR NO : 222                                                                                                                05 MART 2015

kararları ile yerel mahkeme kararlarının bozulduğu (Ek:15,16), 13.04.2012 tarih ve 637 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin mahkeme kararları iptal edildiği (Ek:17) üzerine yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylandığı (Ek:18),

Son olarak, Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı kapsamında, kuzeyinde Angora evleri, güneyinde İncek mahallesi, doğusunda Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri batısında Alacaatlı köyü ile sınırlı, mülkiyeti kooperatife ait yaklaşık 188 hektar büyüklüğündeki alanın (Akçalı Koop.) Orta ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanı, Eğitim, Sağlık, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Akaryakıt Tesisi, İbadet Yeri ve Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı incelendiğinde; “Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında” emsalin 2.50 olduğu, “Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında” emsalin 0.50 olduğu, plan üzerinde uygulamaya yönelik 33 adet plan notu önerildiği, sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; daha önce inşaat alanı artışı sebebi ile mahkeme kararları ile iptal edilen planlarla aynı içerikte olduğu,

Tespitleri yapılmıştır.

 

Başkanlığımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde ise;

Konut alanlarının orta ve düşük yoğunlukta olarak belirlendiği, “Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında” emsalin 2.50 olduğu, “Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında” emsalin 0.50 olduğu, plan üzerinde uygulamaya yönelik 35 adet plan notu bulunduğu,

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait plan notlarının aşağıdaki şekilde olduğu;

 

1-Planda verilen kentsel altyapı alanları dışında gereksinim duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. kullanımlar yapı yaklaşma mesafeleri yollara ve yapılara 5m.den az olmamak koşuluyla yapı adaları, park, rekreasyon vb. kullanımlar içinde yapılabilir. Bu kullanımların etrafında 1m. koruma bandı bırakılarak duvar veya tel çit ile çevrilecek ya da yapı yer altına alınacaktır. Dış cephelerin görsel açıdan estetik olmasına dikkat edilecektir.

2-Adaların parsellenmesi halinde ve yapı yaklaşma mesafesi hesabında cephe alınan yoldaki ön bahçe mesafesi 5 metre, yan ve arka bahçe mesafesi ise 3 metredir.

3-Aynı ada ya da parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minumum mesafe (h/2) koşulu aranmayacaktır. Bu mesafe vaziyet planları ile belirlenecektir.

4-Parsel içerisinde yapılacak peyzaj düzenlemesini destekleyen ve ilave olarak görsel zenginlik yaratacak şekilde binaların inşaat izdüşümü dahilinde, ortak alanlarda ve/veya bağımsız bölüm içerisinde ve normal katlarında yeşil amaçlı kat bahçeleri, bahçe vb. nitelikli alanlar ile önü açık teras ve balkonlar inşaat emsaline dahil edilmeksizin yapılabilir. Ayrıca bağımsız bölüme ait emsal alanın %10’unu geçmemek ve emsal hesabına dahil edilmemek kaydıyla her bağımsız bölüm içerisinde depo, çamaşırlık, kiler vb. yapılabilir.

5-Planlama alanında inşa edilecek yapılardaki; otopark, sığınak, kömürlük, depo alanları, (15 m2 ), tesisat galerileri, tesisat katları, tesisat odaları, teknik hacimler, yangın kaçış koridorları, yangın merdivenleri, rüzgarlık, kat holleri, ana merdivenler, asansör boşlukları, galeri boşlukları, +/-0.00 kotu altında kalan alanlar, bodrum katlar, bina içi yapılması yasa ve yönetmelikler ile zorunlu olan müştemilatlar, iç bahçeler emsal haricidir.

6-Site yönetimi için gereken yönetim ofisleri, parseller içerisinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile ortak alan statüsünde olmak koşulu ile emsal harici yapılabilir. Toplu yapı yönetim ofisleri yapılması halinde yönetmeliğin, kaloriferci, bekçi ve benzeri fonksiyonlar için belirlediği dairelerin yapılması gerekli değildir. Kapıcı dairelerin yapımı konusunda, şayet

KARAR NO : 222                                                                                                                 05 MART 2015

 

Profesyonel bir işletme varsa imar yönetmeliği şartları aranmayacak ve kapıcı dairesi yapılmayabilecektir.

7-Planlama alanındaki yapılarda %50’yi aşmamak kaydıyla çatı eğimi, saçak genişliği ve formu serbesttir. Çatı ve/veya çatı döşemesi altındaki alanlar tek başına bağımsız bölüm yapılmamak ve emsal alanına girmemek şartıyla iskan edilebilir ve bağımsız bölümlere bağlanabilir.

8-Plan onama sınırı içerisinde yer alan ada-parsellerde yapılacak binalarda doğalgazlı ısınma sistemine alternatif olarak elektrikli ısınma sistemi öngörüldüğü durumlarda, duman bacası şartı aranmayacaktır.

9-Binalarda ortak merdiven aydınlatması doğal veya suni yolla olabilir. Işıklık şartı aranmaz.

10-Planlama alanında yapılacak konut dışı yapılarda iç kat yükseklikleri ihtiyaçlar çerçevesinde mimari projeye göre belirlenecektir. Zemin ve zemin altı katlarda iç kat yükseklikleri serbest olup, zemin üstü katlarda iç kat yükseklikleri 5 m.ye kadar yapılabilir.

11-Plan onama sınırı içerisinde emsal verilen ve yapı yaklaşma sınırları belirlenen ada parsellerde yapılacak binalarda bina formu, cephe genişlikleri ve derinlikleri serbesttir.

12-Yapılar birbirine zemin üstü ve/veya zemin altı herhangi bir tünel, geçit, bağlantı, platform, kolonat vb. ile bağlıysa bu yapılar tek blok olarak kabul edilir.

13-Kat bahçelerinin ve/veya teknik hacimlerin (teknik katlarda) bulunduğu katlarda +/-0.00 kotunun altında kalan katlarda bağımsız bölümler yapılabilir.

14-+/- 0.00 kotunun üstündeki katlarda, ortak alan olarak, otopark, teknik hacim ve depo yapılabilir. Bu alanlar emsal haricidir. Ancak depo alanı bağımsız bölümlerin toplam brüt alanının %20’sini geçemez.

15-Tesisler içinde oluşturulan kapalı otopark alanları, gerekli koşullar sağlanmak kaydı ile sığınak alanı olarak düzenlenebilir ve kullanılabilir.

16-Yaya yolları gerektiğinde yangın, çöp, servis vb. kullanışlar ve binalara otopark giriş çıkışı amacıyla kullanılabilir.

17-Otopark ihtiyacı parsel içerisinde ve/veya yeraltında karşılanacaktır. En yüksek tabi zemin kotu üzerine çıkmamak koşulu ile otopark amacıyla tesis edilen binalar, trafik yollarına cepheli kenarlarda 5m. kalana kadar, diğer cephelerde parsel sınırına kadar yaklaşabilir. Açık ve kapalı otoparklar, tabi zemin kotlarından bağımsız olarak tesviye edilebilir. Kapalı otoparklar tabi veya tesviye edilmiş zemine göre açığa çıkabilir ve Taks-Kaks hesabına dahil edilmez.

18-Konut alanlarında belirlenen emsal; düşük yoğunluklu konut alanları için 0.50 emsal, orta yoğunluklu konut alanları için ise 2.50 emsal olup, konut alanlarında; konut dışında ve emsal alanı haricinde ilaveten emsal alanın %10’u kadar ticari bağımsız bölüm/bölümler yapılabilir. Konut parselleri ticaret parseline dönüştürebilir. Sosyal Donatı Alanlarında; Eğitim, Sağlık, SosyoKültürel Tesis ve Teknik Altyapı Alanlarında Emsal 1.50 olup Hmax=Serbesttir.

19-Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir. Ancak; konut emsal transferi max. %50’ye kadardır. Ticari alanlarda ise sınır olmaksızın emsal transferi yapılabilir. 20-Kamuya ve/veya gerçek veya tüzel kişilere ait sosyal donatı alanlarında ilgili kurum ve kuruluşun herhangi bir uygulaması olmaz ise, bu alanlarda kullanım değişikliği yapılabilir.

21-Mekansal Planlar Uygulama Yönetmeliğinin Tablo Ek.2’sine göre düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan sosyal açık ve yeşil alanların %75’i kamu mülkiyetinde kalacaktır.

22-Planlama sınırı içerisinde bulunan ada/parsellerin +/-0.00 kotu; arazi tabi zeminin 10x10 m. karolajlanarak okunacak kotların ortalaması alınarak tek kot olarak belirlenecektir. Ancak; ortalama kotun üzerindeki kotlarda ise +/-0.00 kotu yapı bazında belirlenecek olup blok köşe kotları ortalaması veya en yakın noktadan geçen ada içi servis yolundan alınacaktır.

23-Arazi tesviyelerinde ölçü sınırına bağlı kalmaksızın kazı dolgu ve teraslamalar yapılabilir.

24-Subasman kotu +/-1.50m. de tesis edilebilir. Bina girişleri vaziyet planında ve mimari projede çözülecektir. Farklı kotlardan ve birden fazla noktadan bina girişleri düzenlenebilir. Bina girişleri +/-0.00 kotu altında da olabilir.

 

KARAR NO : 222                                                                                                                      05 MART 2015

 

25-Bina girişleri genişliği en fazla 5.00m. olan giriş köprüleri ile sağlanabilir. Binalara giriş sağlanması amacıyla yapı yaklaşma sınırları dışında yoldan başlatılarak rampa, köprü veya platformlar yola herhangi bir açıda veya paralel olacak şekilde araçlar veya yayalar için düzenlenebilir. Parsellerin +/-0.00 kotunun alındığı yola bakan cephelerinde otopark yapmak amacıyla yol seviyesinde dolgu veya tesviye yapılabilir.

26-Yürürlükteki sığınak yönetmeliğine uygun olmak kaydıyla, ada/parsellerdeki yapıların sığınak ihtiyaçları, kitlelerin bir veya birkaçının altında çözülebilir. Kitlelerin bir kısmından sığınaklara direk ulaşım sağlanamadığı durumlarda sığınaklar bahçe kotları altında toplulaştırmak sureti ile tertiplenebilir. Bu durumda sığınaklara ulaşımın parsel içi yaya-araç yolları ile sağlanması yeterlidir.

27-Parselasyon planı etaplar halinde yapılabilir.

28-Planlama sınırı içerisinde, ada/parsellerde bina ölçeğinde ifraz yapılabilir. Bu durumda, blok düzeninin vaziyet planında belirlenmesi şartıyla ifraz yapılan parseller arasında çekme mesafesi şartı aranmaz. Vaziyet planında belirlenen, meydan, yol, açık yeşil alanlar, otoparklar ve diğer ortak mekanlar vb. kullanımlar ortak mülkiyet olarak kalacaktır.

29-Belirlenen inşaat alanı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.

30-Mimari proje onayı beklenmeden vaziyet planı üzerinden geçici nitelikte şantiye ve tanıtım ofisleri yapılabilir.

31-Plan onama sınırı içerisinde bakım akaryakıt ve lpg istasyonlarında ticari birimler yer alabilir ve ayrı bağımsız bölüm yapılabilir. Pompalar, kanopi ile ayakları ve yer altı depoları için çekme mesafesi şartı aranmaz. Bu alanlarda Emsal 0.60, hmax:serbest olacaktır. Akaryakıt Tesislerinde TSE 12820 standartlarına, LPG İstasyonlarında TSE 11939 standartlarına uyulacaktır.

32-Ada bazında yapılacak uygulamalarda toplam inşaat (emsal) alanında konfora yönelik olarak %10 oranında artış yapılabilir.

33-“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

34-Yangın ve deprem yönetmelikleri ile 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Yangından Korunma Yönetmeliği koşullarına uyulacaktır.

35-Bu imar planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Plan raporunda, plan notlarında ve imar planında belirtilmeyen hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Şeklindedir. Başkanlığımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değerlendirildiğinde; 35 adet plan notu bulunduğu, plan notlarında yapılaşma koşulu olarak, ‘’Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ emsalin 2.50 olduğu, ‘’Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ emsalin 0.50 olduğu, emsal alanı haricinde 32 no.lu plan notu ile %10 oranında konfor artışı verilerek emsalin uygulamada 2.75‘e çıktığı ve ilaveten konut alanlarında emsal alanın %10 u kadar ticaret yapılabilecek olması hususları ile inşaat alanının daha da artırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan değerlendirmede, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek. 2 Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı Standartları tablosuna göre kişi başına düşen sosyal donatı alanın 12.95 m2 olarak belirlendiği, bu nedenle ilgili yönetmeliklere uymadığı da tespit edilmiştir. 14.06.2014 tarihli Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek. 2 Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı Standartlarında belirlenen şartların sağlanarak kişi başına düşen sosyal donatı alanının 18.50 m2 olabilmesi ve yönetmeliğin talep ettiği sosyal donatı alanlarının yönetmeliğe uyumlu hale getirilebilmesi için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 18. Maddesinde belirtilen ‘’Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ verilen emsal değerinin düşürülmesi gerektiği ve yine aynı maddede ki konut alanlarındaki ticari alan oranının ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak %5 olabileceği, 32. Maddede ki konfora yönelik %10 emsal artış oranının inşaat yoğunluğunu daha da artıracağı nedeni ile tamamen kaldırılması, Plan notlarının 21. Maddesi de ilgili yönetmelikte de bulunduğundan iptal edilmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının da bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi, gerekeceği hususları tespit edilmiştir. ”

 

 

 

KARAR NO : 222                                                                                                                 05 MART 2015

 

KARAR: Yukarıda özet metni çıkarılan; Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik ilkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; ‘’Planlama alanındaki konut parsellerinden herhangi birine Yapı (inşaat) Ruhsatı alınması ile başlamak üzere, İlçe Belediyesi ile yapılacak ‘Ek protokol’de belirtilen sürelerde ve büyüklükte, İlçe Belediyesinin belirlediği parsellerde ve uygun göreceği projelerle yapılmak üzere; Kültür Merkezi, 3 adet Sosyal Yaşam Merkezi (Çankaya Evi), Lozanpark Yapım ve Düzenlemesi, Çukurambar Park Yapım ve Düzenlemesi, Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde Park Yapım ve Düzenlemesi işleri bedelsiz olarak yapılıp İlçe Belediyesine hibe edilmeden Akçalı Yapı Kooperatifine yapılacak konutlara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan ruhsatı) verilmez.’’Tarzında plan notu oluşturulması ve istemin ‘’Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ verilen emsal değerinin E=2.00, konut alanlarında ticari alan oranının %5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21 ve 32. Maddelerinin iptal edilmek sureti ile tadilen onayına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun

CHP Grup Başkan Vekili Süleyman DEMİR’in;Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik ilkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; ilave plan notu oluşturulması ve istemin ‘’Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ verilen emsal değerinin E=2.00, konut alanlarında ticari alan oranının %5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21 ve 32. Maddelerinin iptal edilmek sureti ile tadilen onayına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun; ilave plan notu oluşturulması kısmının iptaline, ‘’Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında’’ verilen emsal değerinin E=2.00, konut alanlarında ticari alan oranının %5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21 ve 32. Maddelerinin iptal edilmek sureti ile tadilen onayına kısmının aynen kabulüne, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının da; tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yukarıda belirtilen yapı yoğunluğunun azaltılması ve plan notlarındaki iptal ve değişikliklerin dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin tavsiye edilmesine, şeklindeki düzeltme önerisiyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 05.03.2015 tarihli birleşiminde oy çokluğuyla karar verildi.

 

Meclis Başkanı                                                     Kâtip                                                 Kâtip

 

Alper TAŞDELEN                                              Suna GÜRSOY                                 Emre ÇAKIR

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 25                                                                                                    04 OCAK 2017

– K A R A R –

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar Komisyonunun 97 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.01.2017 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2016 gün ve 3705 sayılı Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını ön gören yazıları,

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 07.12.2016 gün ve 919 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“Müdürlüğümüz evrağına 15.07.2016 tarih ve Ref.112952 - Sayı:28961 no.lu dilekçe ile sunulan S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli planlar Belediyemiz ilan panosunda 26.10.2016- 24.11.2016 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre için ilan edilmiş olup, ilan askı süresi içerisinde söz konusu planlara Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ve şahıslar tarafından itiraz edildiği tespit edilmiştir.

Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün Müdürlüğümüz evrakına 03.11.2016 tarih ve 47779, 11.11.2016 tarih ve 48697 sayı ile kayıtlı yazılarında belirtilen itiraz konusu hususlar özetle şu şekildedir: 1/1000 ölçekli planda tüm eğitim alanlarının özel eğitim alanı olarak ayrıldığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesi (3)-(4) bentlerine göre kurum görüşlerinin alınması gerektiği, 5-i) maddesine göre "kamu veya özel sektör tarafından eğitim" alanlarının yapılacağı belirtilmesine rağmen kamu tarafından yapılacak eğitim tesisleri için alan ayrılmamış olduğu, yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen standartların dikkate alınmadığı, 26-3-a) maddesine göre "….değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır" hükmünün uygulanmadığı ve eğitim alanlarının plan içerisindeki dağılımının uygun olmadığı belirtilerek1/1000 ölçekli plana eğitim alanları yönünden itiraz edildiği bildirilmekte, ayrıca 81205 no.lu parselasyon planında DOP'tan elde edilen eğitim alanlarının korunması, KOP parseli yapılan 28662/1, 28713/1, 28841/1 sayılı parsellerinde kullanım amaçlarının lise alanı olarak korunarak mülkiyetlerinin DOP'tan oluşturulması talep edilmektedir.

Şahıslarca yapılan itirazlar özetle şu şekildedir:

1/1000 ölçekli plan notlarında yer alan 3, 17, 18, 26, 27 no.lu plan notlarının kaldırılmasının istenildiği, bu plan notlarına göre kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanındığı, 17 kattan fazla konut yapılmamasının istenildiği, bölgede yoğunluk artırılacak ise tüm bölgenin makul seviye yoğunluğunun artırılmasının uygun olacağı, kooperatife iskan alınabilmesi için 05.03.2016 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararında KARAR NO: 25 04 OCAK 2017 kooperatifin sorumluluğunda olmayan işlerin yapılmasının zorunlu kılındığı, söz konusu alandaki plan değişikliklerine daha önceden açılan davalardan TMMOB Şehir Plancıları Odası'nca yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı Belediyemiz Meclisi Kararının alınmasının şehircilik ilke ve esasları ile bağdaşmadığı, hususları belirtilmektedir.

Konunun geçmişi incelendiğinde;

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi tarafından sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu yaklaşık 188 hektar büyüklüğünde alanın;

Belediyemiz Meclisinin 08.12.2004 tarih ve 404 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kaldığı,

A.B.B.Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararı ile Akçalı Konut Yapı Kooperatifine ait içinde kamu mülkü de bulunan 201,5 ha. Büyüklüğünde alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14 ayrı bölge halinde "Özel Proje Bölgesi (ÖPB)" olarak onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2468 sayılı kararı ile ise 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınır teklifinin onaylanmış olduğu,

Buna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin A.B.B.Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 637 sayılı kararı ile onaylandığı,

1/25000 ölçekli Özel Proje Bölgesi (ÖPB) Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli KDGPA sınırının mahkeme kararları ile iptal edildiği, ancak Danıştay mahkemesi kararları ile yerel mahkeme kararlarının bozulduğu,

13.04.2012 tarih ve 637 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin mahkeme kararları ile iptal edildiği üzerine yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1650 sayılı kararı ile "Çankaya İlçesi, Beytepe Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" teklifinin onaylandığı,

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı incelendiğinde;

"Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında" emsalin 2.50, "Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında" emsalin 0.50 olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Başkanlığımıza sunulan 1/1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkında, Belediyemiz Meclisinin 05 Mart 2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile; "Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında" verilen emsal değerinin E:2.00, konut alanlarında ticari alan oranının %5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21. ve 32. maddelerinin iptal edilmek sureti ile tadilen uygun görülerek,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da; tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yukarıda belirtilen yapı yoğunluğunun azaltılması ve plan notlarındaki iptal ve değişikliklerin dikkate alınarak yeniden düzenlemesinin tavsiye edilmesine, kararı alındığı,

Belediyemiz Meclisinin 05 Mart 2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Nisan 2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile, plan notlarında yapılan düzeltme eksiltmelerle plan notlarının 29'a indirmek suretiyle tadilen onaylandığı,

81205/12 no.lu parselasyon planının Belediyemiz Encümeninin 19.11.2015 tarih ve 5680.13 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.12.2015 tarih ve 2851 sayılı kararı ile onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile Akçalı Kooperatifine ait alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 1/1000 ölçekli planda yapılan düzeltme-eksiltmeler dikkate alınarak yeniden onaylandığı,

Plana yapılan itirazların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih ve 1381 sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği,

En son, S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda ilgililerince sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; Emsal:1.50, hmax: serbest yapılaşma koşullarında ve eğitim tesisi kullanımında kalan, 24393.21 m2 tapu senet yüzölçümlü 29426 ada 1 no.lu parselin KARAR NO: 25 04 OCAK 2017 bulunduğu alanın eğitim kullanımından park kullanımına dönüştürüldüğü, kaldırılan eğitim alanının; 29017 ada 2 ve 29433 ada 1 no.lu eğitim parsellerinin mevcut yüzölçümleri artırılarak değerlendirildiği, eğitim alanlarının artırılan yüzölçümleri alanlarının onanlı planında mesire alanı kullanımında kaldığı,

Çankaya Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında orta yoğunluklu konut alanlarında E:2.00, düşük yoğunluklu konut alanlarında E:0.50 olan yapılaşma kararlarının korunduğu, plan notlarının bazılarında revizyona gidildiği anlaşılmış olup, 1/1000 ölçekli planın Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile 21 no.lu plan notunda düzeltme yapmak suretiyle tadilen onaylandığı, söz konusu planda uygulamaya yönelik 31 adet plan notu bulunduğu tespitleri yapılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı Meclis Kararında; Akçalı Konut Yapı Kooperatifine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016 tarih ve 1547 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, 11. İdare Mahkemesinin 13.05.2016 E.2015/720 kararı ile yürütmenin durdurulması kararı alındığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1650 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odasının açtığı davada, 11. İdare Mahkemesinin 13.05.2016 tarih ve E.2015/2299 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı alındığı,

TMMOB Şehir Plancıları Odasının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına açtığı davanın ise, 11. İdare Mahkemesinin 07.06.2016 tarih ve E.2015/2889 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması aşamasında olduğu,

Turgut Aslanoğlu tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2015/2922E. sayılı dosyasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Belediyemiz Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile tadilen onanan 1/1000 ölçekli imar planının iptali istemi ile açılan davanın henüz sonuçlanmadığı tespit edilmiştir.”

KARAR:

Yukarıda özet metni çıkarılan;

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda itirazların reddine komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verildi.

Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.01.2017 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis 2.Başkan V.                           Kâtip                                                 Kâtip

Bülent Ali MAHZUNİ                   İbrahim YOLLU                              Aliye ERSEVER

 

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

      T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

                               

 

 

Karar No:127                                                                                                                 13.01.2017

 

 

        K A R A R

 

 

Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.01.2017 gün ve 1267 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.01.2017 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Beytepe Mahallesi, Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait Çankaya Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediye Meclisimizin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına İlçe Belediyesindeki askı süresi içerisinde gelen itirazların reddine ilişkin Çankaya Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarih ve 25 sayılı kararı ilgili mevzuat gereği değerlendirilmek üzere sunulduğu,

Daha Önce; Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı kapsamında kalan Akçalı Kooperatifi Alanına ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 2016/1546 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ise Belediye Meclisimizin 2016/1547 sayılı kararı ile onaylandığı, planlara askı süresi içerisinde gelen itirazların Belediye Meclisimizin 2016/2371 sayılı kararı ile reddedilerek planların kesinleştiği,

Çankaya Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülen Kooperatife ait alanlara ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 2016/2054 sayılı kararı ile plan notlarının 21.Maddesine "Köşe Kotlarında" ifadesinden sonra gelmek üzere "ise iskan edilmek üzere" ibaresi eklenerek tadilen onaylandığı,

Onaylı uygulama imar planına Çankaya Belediyesindeki askı süresi içerisinde Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.11.2016/47779, 11.11.2016/48697 sayılı yazıları ile özetle, Eğitim Alanları için kurum görüşü alınması gerektiği, kamu tarafından yapılacak eğitim tesisleri için alan ayrılmamış olduğu, yönetmelik standartlarının dikkate alınmadığı, "....değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır"  hükmünün uygulanmadığı ve eğitim alanlarının plan içerisindeki dağıtımının uygun olmadığı belirtilerek itiraz edildiği, ayrıca DOP'tan elde edilen eğitim alanlarının korunması, KOP parseli yapılan 28662/1, 28713/1, 28841/1 sayılı parsellerinde kullanım amaçlarının lise alanı olarak korunarak mülkiyetlerinin DOP'tan oluşturulmasının talep edildiği,

Şahıslarca yapılan itirazlar için İlçe Belediyesinden gönderilen tutanakta ise,

17.11.2016 tarih ve 51558 sayılı dilekçe ile Cengiz TEKİN, 17.11.2016 tarih ve 51565 sayılı dilekçe ile İsmail ÇELİK, 17.11.2016 tarih ve 51561 sayılı dilekçe ile Ali ALTUN, 18.11.2016 tarih ve 51805 sayılı dilekçe ile Ahmet ÖKSÜZ, 22.11.2016 tarih ve 53084 sayılı dilekçe ile Baki UZUN, 23.11.2016 tarih ve 53401 sayılı dilekçe ile Bülent ASLANER, 23.11.2016 tarih ve 53430 sayılı dilekçe ile Ali Vedat OYGÜR, 23.11.2016 tarih ve 53663 sayılı dilekçe ile İmdat ERYILMAZ,  24.11.2016 tarih ve 54006 sayılı dilekçe ile İ. Hakkı MORSÜNBÜL, 24.11.2016 tarih ve 54013 sayılı dilekçe ile Vahap ASLAN, 24.11.2016 tarih ve 54019 sayılı dilekçe ile M.Mahir AKYURT,  24.11.2016 tarih ve 54022 sayılı dilekçe ile Feride AYDIN, 24.11.2016 tarih ve 54027 sayılı dilekçe ile Gülsen Güler ENGİN HÖCÜ, 24.11.2016 tarih ve 54031 sayılı dilekçe ile Zeynep TANRIVERDİ ÖZELÇİ, 24.11.2016 tarih ve 54034 sayılı dilekçe ile Sevim GÜNEŞ,

 

                              T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

                               

 

 

 

Karar No:127                                                                                                               13.01.2017

 

 

 

-2-

 

 

24.11.2016 tarih ve 54039 sayılı dilekçe ile Bayram Murat ZAMAN, 24,11.2016 tarih ve 54045 sayılı dilekçe ile Yasemin AKBAŞ, 24.11.2016 tarih ve 54149 sayılı dilekçe ile İsmet ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54144 sayılı dilekçe ile Serpil ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54142 sayılı dilekçe ile Havva ŞENBECU, 24.11.2016 tarih ve 54141 sayılı dilekçe ile Osman ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54139 sayılı dilekçe ile Ahmet ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54154 sayılı dilekçe ile Aydın Hakan ERKAN, 24.11.2016 tarih ve 54190 sayılı dilekçe ile İzzettin ALPERGİN, 24.11.2016 tarih ve 54192 sayılı dilekçe ile Serap KANGAL, 24.11.2016 tarih ve 54194 sayılı dilekçe ile Davut KANGAL, 21.11.2016 tarih ve 52320 sayılı dilekçe ile Hayrullah ASLANTÜRK, 21.11.2016 tarih ve 52318 sayılı dilekçe ile Birhan ASLANTÜRK, 23.11.2016 tarih ve 53406 sayılı dilekçe ile Hüseyin Avni AKMAN, 23.11.2016 tarih ve 53641 sayılı dilekçe ile Sermet BAŞARAN, 24.11.2016 tarih ve 54081 sayılı dilekçe ile Hüseyin GÜL, 03.11.2016 tarih ve 12355324 sayılı yazılı itirazda bulundukları,

 

İtirazlarda Özetle;

1/1000 ölçekli plan notlarında yer alan 3, 17, 18, 26, 27 no.lu plan notlarının kaldırılmasının istenildiği, bu plan notlarına göre kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanındığı, 17 kattan fazla konut yapılmamasının istenildiği, bölgede yoğunluk artırılacak ise tüm bölgenin makul seviye yoğunluğunun artırılmasının uygun olacağı, kooperatife iskan alınabilmesi için 05.03.2016 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararında kooperatifin sorumluluğunda olmayan işlerin yapılmasının zorunlu kılındığı, söz konusu alandaki plan değişikliklerine daha önceden açılan davalardan TMMOB Şehir Plancıları Odası'nca yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen 2016/592 sayılı İlçe Belediye Meclisi Kararının alınmasının şehircilik ilke ve esasları ile bağdaşmadığı iddialarına yer verildiği,

 

Anılan itirazların Çankaya Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile reddedildiği,

 

Hususları tespit edilmiş olup,  İlçe Belediye Meclisinin itirazları “red kararının onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Meclis 2.Başkan V.                                           Katip                                                  Katip

Nail ÇİMEN                                       Abdülfettah GÜNGÖR                         Nurdan ÇOBAN