T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

                               

 

 

Karar No:127                                                                                                                 13.01.2017

 

 

        K A R A R

 

 

Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.01.2017 gün ve 1267 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.01.2017 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Beytepe Mahallesi, Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait Çankaya Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediye Meclisimizin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına İlçe Belediyesindeki askı süresi içerisinde gelen itirazların reddine ilişkin Çankaya Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarih ve 25 sayılı kararı ilgili mevzuat gereği değerlendirilmek üzere sunulduğu,

Daha Önce; Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı kapsamında kalan Akçalı Kooperatifi Alanına ait 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 2016/1546 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ise Belediye Meclisimizin 2016/1547 sayılı kararı ile onaylandığı, planlara askı süresi içerisinde gelen itirazların Belediye Meclisimizin 2016/2371 sayılı kararı ile reddedilerek planların kesinleştiği,

Çankaya Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülen Kooperatife ait alanlara ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizin 2016/2054 sayılı kararı ile plan notlarının 21.Maddesine "Köşe Kotlarında" ifadesinden sonra gelmek üzere "ise iskan edilmek üzere" ibaresi eklenerek tadilen onaylandığı,

Onaylı uygulama imar planına Çankaya Belediyesindeki askı süresi içerisinde Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.11.2016/47779, 11.11.2016/48697 sayılı yazıları ile özetle, Eğitim Alanları için kurum görüşü alınması gerektiği, kamu tarafından yapılacak eğitim tesisleri için alan ayrılmamış olduğu, yönetmelik standartlarının dikkate alınmadığı, "....değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır"  hükmünün uygulanmadığı ve eğitim alanlarının plan içerisindeki dağıtımının uygun olmadığı belirtilerek itiraz edildiği, ayrıca DOP'tan elde edilen eğitim alanlarının korunması, KOP parseli yapılan 28662/1, 28713/1, 28841/1 sayılı parsellerinde kullanım amaçlarının lise alanı olarak korunarak mülkiyetlerinin DOP'tan oluşturulmasının talep edildiği,

Şahıslarca yapılan itirazlar için İlçe Belediyesinden gönderilen tutanakta ise,

17.11.2016 tarih ve 51558 sayılı dilekçe ile Cengiz TEKİN, 17.11.2016 tarih ve 51565 sayılı dilekçe ile İsmail ÇELİK, 17.11.2016 tarih ve 51561 sayılı dilekçe ile Ali ALTUN, 18.11.2016 tarih ve 51805 sayılı dilekçe ile Ahmet ÖKSÜZ, 22.11.2016 tarih ve 53084 sayılı dilekçe ile Baki UZUN, 23.11.2016 tarih ve 53401 sayılı dilekçe ile Bülent ASLANER, 23.11.2016 tarih ve 53430 sayılı dilekçe ile Ali Vedat OYGÜR, 23.11.2016 tarih ve 53663 sayılı dilekçe ile İmdat ERYILMAZ,  24.11.2016 tarih ve 54006 sayılı dilekçe ile İ. Hakkı MORSÜNBÜL, 24.11.2016 tarih ve 54013 sayılı dilekçe ile Vahap ASLAN, 24.11.2016 tarih ve 54019 sayılı dilekçe ile M.Mahir AKYURT,  24.11.2016 tarih ve 54022 sayılı dilekçe ile Feride AYDIN, 24.11.2016 tarih ve 54027 sayılı dilekçe ile Gülsen Güler ENGİN HÖCÜ, 24.11.2016 tarih ve 54031 sayılı dilekçe ile Zeynep TANRIVERDİ ÖZELÇİ, 24.11.2016 tarih ve 54034 sayılı dilekçe ile Sevim GÜNEŞ,

 

                              T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

                               

 

 

 

Karar No:127                                                                                                               13.01.2017

 

 

 

-2-

 

 

24.11.2016 tarih ve 54039 sayılı dilekçe ile Bayram Murat ZAMAN, 24,11.2016 tarih ve 54045 sayılı dilekçe ile Yasemin AKBAŞ, 24.11.2016 tarih ve 54149 sayılı dilekçe ile İsmet ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54144 sayılı dilekçe ile Serpil ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54142 sayılı dilekçe ile Havva ŞENBECU, 24.11.2016 tarih ve 54141 sayılı dilekçe ile Osman ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54139 sayılı dilekçe ile Ahmet ŞEN, 24.11.2016 tarih ve 54154 sayılı dilekçe ile Aydın Hakan ERKAN, 24.11.2016 tarih ve 54190 sayılı dilekçe ile İzzettin ALPERGİN, 24.11.2016 tarih ve 54192 sayılı dilekçe ile Serap KANGAL, 24.11.2016 tarih ve 54194 sayılı dilekçe ile Davut KANGAL, 21.11.2016 tarih ve 52320 sayılı dilekçe ile Hayrullah ASLANTÜRK, 21.11.2016 tarih ve 52318 sayılı dilekçe ile Birhan ASLANTÜRK, 23.11.2016 tarih ve 53406 sayılı dilekçe ile Hüseyin Avni AKMAN, 23.11.2016 tarih ve 53641 sayılı dilekçe ile Sermet BAŞARAN, 24.11.2016 tarih ve 54081 sayılı dilekçe ile Hüseyin GÜL, 03.11.2016 tarih ve 12355324 sayılı yazılı itirazda bulundukları,

 

İtirazlarda Özetle;

1/1000 ölçekli plan notlarında yer alan 3, 17, 18, 26, 27 no.lu plan notlarının kaldırılmasının istenildiği, bu plan notlarına göre kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanındığı, 17 kattan fazla konut yapılmamasının istenildiği, bölgede yoğunluk artırılacak ise tüm bölgenin makul seviye yoğunluğunun artırılmasının uygun olacağı, kooperatife iskan alınabilmesi için 05.03.2016 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararında kooperatifin sorumluluğunda olmayan işlerin yapılmasının zorunlu kılındığı, söz konusu alandaki plan değişikliklerine daha önceden açılan davalardan TMMOB Şehir Plancıları Odası'nca yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen 2016/592 sayılı İlçe Belediye Meclisi Kararının alınmasının şehircilik ilke ve esasları ile bağdaşmadığı iddialarına yer verildiği,

 

Anılan itirazların Çankaya Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile reddedildiği,

 

Hususları tespit edilmiş olup,  İlçe Belediye Meclisinin itirazları “red kararının onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Meclis 2.Başkan V.                                           Katip                                                  Katip

Nail ÇİMEN                                       Abdülfettah GÜNGÖR                         Nurdan ÇOBAN

 

   

Pin It