T.C.

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

KARAR NO : 25                                                                                                    04 OCAK 2017

– K A R A R –

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar Komisyonunun 97 sayılı raporu, Belediye Meclisimizin 04.01.2017 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2016 gün ve 3705 sayılı Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Kanun uyarınca Belediyemiz Meclisinde incelenip bir karar alınmasını ön gören yazıları,

Aşağıda özet metni verilen ilgideki yazı, Sayın Belediye Başkanlığınca Meclise sunulmuş ve Meclisin 07.12.2016 gün ve 919 sayılı ara kararı ile Komisyonumuza gönderilmiştir.

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

“Müdürlüğümüz evrağına 15.07.2016 tarih ve Ref.112952 - Sayı:28961 no.lu dilekçe ile sunulan S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

1/1000 ölçekli planlar Belediyemiz ilan panosunda 26.10.2016- 24.11.2016 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre için ilan edilmiş olup, ilan askı süresi içerisinde söz konusu planlara Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ve şahıslar tarafından itiraz edildiği tespit edilmiştir.

Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün Müdürlüğümüz evrakına 03.11.2016 tarih ve 47779, 11.11.2016 tarih ve 48697 sayı ile kayıtlı yazılarında belirtilen itiraz konusu hususlar özetle şu şekildedir: 1/1000 ölçekli planda tüm eğitim alanlarının özel eğitim alanı olarak ayrıldığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesi (3)-(4) bentlerine göre kurum görüşlerinin alınması gerektiği, 5-i) maddesine göre "kamu veya özel sektör tarafından eğitim" alanlarının yapılacağı belirtilmesine rağmen kamu tarafından yapılacak eğitim tesisleri için alan ayrılmamış olduğu, yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen standartların dikkate alınmadığı, 26-3-a) maddesine göre "….değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır" hükmünün uygulanmadığı ve eğitim alanlarının plan içerisindeki dağılımının uygun olmadığı belirtilerek1/1000 ölçekli plana eğitim alanları yönünden itiraz edildiği bildirilmekte, ayrıca 81205 no.lu parselasyon planında DOP'tan elde edilen eğitim alanlarının korunması, KOP parseli yapılan 28662/1, 28713/1, 28841/1 sayılı parsellerinde kullanım amaçlarının lise alanı olarak korunarak mülkiyetlerinin DOP'tan oluşturulması talep edilmektedir.

Şahıslarca yapılan itirazlar özetle şu şekildedir:

1/1000 ölçekli plan notlarında yer alan 3, 17, 18, 26, 27 no.lu plan notlarının kaldırılmasının istenildiği, bu plan notlarına göre kooperatife tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanındığı, 17 kattan fazla konut yapılmamasının istenildiği, bölgede yoğunluk artırılacak ise tüm bölgenin makul seviye yoğunluğunun artırılmasının uygun olacağı, kooperatife iskan alınabilmesi için 05.03.2016 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararında KARAR NO: 25 04 OCAK 2017 kooperatifin sorumluluğunda olmayan işlerin yapılmasının zorunlu kılındığı, söz konusu alandaki plan değişikliklerine daha önceden açılan davalardan TMMOB Şehir Plancıları Odası'nca yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı Belediyemiz Meclisi Kararının alınmasının şehircilik ilke ve esasları ile bağdaşmadığı, hususları belirtilmektedir.

Konunun geçmişi incelendiğinde;

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi tarafından sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu yaklaşık 188 hektar büyüklüğünde alanın;

Belediyemiz Meclisinin 08.12.2004 tarih ve 404 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.03.2005 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kaldığı,

A.B.B.Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararı ile Akçalı Konut Yapı Kooperatifine ait içinde kamu mülkü de bulunan 201,5 ha. Büyüklüğünde alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 14 ayrı bölge halinde "Özel Proje Bölgesi (ÖPB)" olarak onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 2468 sayılı kararı ile ise 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınır teklifinin onaylanmış olduğu,

Buna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin A.B.B.Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 637 sayılı kararı ile onaylandığı,

1/25000 ölçekli Özel Proje Bölgesi (ÖPB) Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli KDGPA sınırının mahkeme kararları ile iptal edildiği, ancak Danıştay mahkemesi kararları ile yerel mahkeme kararlarının bozulduğu,

13.04.2012 tarih ve 637 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin mahkeme kararları ile iptal edildiği üzerine yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1650 sayılı kararı ile "Çankaya İlçesi, Beytepe Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" teklifinin onaylandığı,

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı incelendiğinde;

"Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında" emsalin 2.50, "Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında" emsalin 0.50 olduğu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Başkanlığımıza sunulan 1/1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkında, Belediyemiz Meclisinin 05 Mart 2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile; "Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında" verilen emsal değerinin E:2.00, konut alanlarında ticari alan oranının %5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21. ve 32. maddelerinin iptal edilmek sureti ile tadilen uygun görülerek,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da; tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yukarıda belirtilen yapı yoğunluğunun azaltılması ve plan notlarındaki iptal ve değişikliklerin dikkate alınarak yeniden düzenlemesinin tavsiye edilmesine, kararı alındığı,

Belediyemiz Meclisinin 05 Mart 2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Nisan 2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile, plan notlarında yapılan düzeltme eksiltmelerle plan notlarının 29'a indirmek suretiyle tadilen onaylandığı,

81205/12 no.lu parselasyon planının Belediyemiz Encümeninin 19.11.2015 tarih ve 5680.13 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.12.2015 tarih ve 2851 sayılı kararı ile onaylandığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile Akçalı Kooperatifine ait alanlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 1/1000 ölçekli planda yapılan düzeltme-eksiltmeler dikkate alınarak yeniden onaylandığı,

Plana yapılan itirazların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih ve 1381 sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği,

En son, S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda ilgililerince sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; Emsal:1.50, hmax: serbest yapılaşma koşullarında ve eğitim tesisi kullanımında kalan, 24393.21 m2 tapu senet yüzölçümlü 29426 ada 1 no.lu parselin KARAR NO: 25 04 OCAK 2017 bulunduğu alanın eğitim kullanımından park kullanımına dönüştürüldüğü, kaldırılan eğitim alanının; 29017 ada 2 ve 29433 ada 1 no.lu eğitim parsellerinin mevcut yüzölçümleri artırılarak değerlendirildiği, eğitim alanlarının artırılan yüzölçümleri alanlarının onanlı planında mesire alanı kullanımında kaldığı,

Çankaya Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında orta yoğunluklu konut alanlarında E:2.00, düşük yoğunluklu konut alanlarında E:0.50 olan yapılaşma kararlarının korunduğu, plan notlarının bazılarında revizyona gidildiği anlaşılmış olup, 1/1000 ölçekli planın Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile 21 no.lu plan notunda düzeltme yapmak suretiyle tadilen onaylandığı, söz konusu planda uygulamaya yönelik 31 adet plan notu bulunduğu tespitleri yapılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı Meclis Kararında; Akçalı Konut Yapı Kooperatifine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016 tarih ve 1547 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, 11. İdare Mahkemesinin 13.05.2016 E.2015/720 kararı ile yürütmenin durdurulması kararı alındığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 1650 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odasının açtığı davada, 11. İdare Mahkemesinin 13.05.2016 tarih ve E.2015/2299 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı alındığı,

TMMOB Şehir Plancıları Odasının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına açtığı davanın ise, 11. İdare Mahkemesinin 07.06.2016 tarih ve E.2015/2889 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması aşamasında olduğu,

Turgut Aslanoğlu tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2015/2922E. sayılı dosyasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 815 sayılı kararı ile onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Belediyemiz Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarih ve 814 sayılı kararı ile tadilen onanan 1/1000 ölçekli imar planının iptali istemi ile açılan davanın henüz sonuçlanmadığı tespit edilmiştir.”

KARAR:

Yukarıda özet metni çıkarılan;

Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda Belediyemiz Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin yazı içeriği konu üzerinde Şehircilik İlkeleri, Planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda itirazların reddine komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verildi.

Belediye Meclisinin takdirlerine saygı ile sunulur; şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 04.01.2017 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis 2.Başkan V.                           Kâtip                                                 Kâtip

Bülent Ali MAHZUNİ                   İbrahim YOLLU                              Aliye ERSEVER

 

 

Pin It